Publikujte s námi

Pracujete nebo studujete na UTB ve Zlíně a chystáte se vydat vědeckou monografii, skripta či sborník? Je dílo posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno pracovištěm nebo grantovými prostředky? Pokud byste v tomto případě rádi vydali svou publikaci v našem nakladatelství, doporučujeme si prostudovat doporučení autorům při vydávání publikací.

CHCI SI PŘEČÍST DOPORUČENÍ PRO AUTORY

Dílo musí být součástí schváleného Edičního plánu (proces schvalování a možné aktualizace Edičního plánu upravuje SR 10/2017, čl. 5). Obraťte se na edičního referenta vaší fakulty. 

Co v nakladatelství zajišťujeme?

Kompletní podporu pro autory publikací:

 • konzultace – definice vazby publikace (rozměr, zpracování, použitý materiál),
 • grafické zpracování – sladění požadavků autora s reálnými možnostmi současné grafiky,
 • technická specifikace tisku – druh papíru, gramáž, náklad a rozsah.

Realizaci poptávkového řízení:

 • grafické zpracování
 • sazba
 • tisk

Spolupráci napříč univerzitou:

 • spolupráce s edičními referenty organizačních jednotek UTB,
 • poskytování součinnosti ve vydavatelských činnostech organizačních jednotek UTB,
 • spolupráce s pracovníky celouniverzitních pracovišť při tvorbě tiskovin a publikací,
 • spolupráce s KER UTB.

A mnoho dalšího:

 • návrh cenové tvorby publikací určených k prodeji, zajištění jejich prodeje prostřednictvím univerzitní prodejny odborné literatury nebo externích prodejců,
 • spolupráci s Národními agenturami ISBN a ISSN, správa čísel ISBN a ISSN, plnění povinností vyplývajících ze zákona o vydávání neperiodického tisku a periodického tisku, evidence a správa archivního výtisku vydaných publikací,
 • propagaci a poskytování informací o vydavatelských činnostech UTB, např. formou webové a intranetové prezentace, účastí na veletrzích a jiných odborných akcích,
 • sledování trendů vydavatelských činností v rámci ČR i zahraničí a navrhování souvisejících opatření pro řízení vydavatelských činností na UTB,
 • spolupráci s odbornými databázemi v oblasti indexace odborných publikací.

Postup vydávání odborné publikace

Všechny odborné publikace, jejichž vznik byl financován ze zdrojů UTB (včetně projektových zdrojů) budou vydávány výhradně Nakladatelstvím UTB. V odůvodněných případech (např. odborná cizojazyčná publikace vytvořená na výzvu renomovaného zahraničního vydavatele) lze požádat o výjimku rektora UTB prostřednictvím Knihovní a ediční rady (KER UTB).

Autor, zamýšlející vydat odbornou publikaci v Nakladatelství UTB, předá edičnímu referentovi organizační jednotky žádost o zařazení odborné publikace do edičního plánu organizační jednotky. Ediční referent organizační jednotky žádosti (a případné související dokumenty) shromažďuje a předá je k rozhodnutí VRE.

VRE rozhodne o zařazení odborné publikace do edičního plánu organizační jednotky a po dodání rukopisu odborné publikace zajistí 2 nezávislé recenzenty a vědeckého redaktora pro odbornou publikaci.

Pokud VRE schválí na základě dodaných recenzí vydání odborné publikace, požádá ediční referent organizační jednotky nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání finálního rukopisu ke zpracování Nakladatelství UTB o přidělení ISBN.

Autor odborné publikace předá Nakladatelství UTB finální podklady k výrobě odborné publikace nejpozději však do 30. 9. kalendářního roku, pro který byla publikace zařazena do edičního plánu. Odevzdávaná práce musí být v podobě finálního rukopisu určeném ke grafickému zpracování. Finální podklady neodevzdané do výše uvedeného termínu znamenají vyřazení publikace z edičního plánu pro daný kalendářní rok. Autor odborné publikace plně odpovídá za věcnou správnost a původnost obsahu rukopisu se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pokud byste rádi vydali svou publikaci v našem nakladatelství, doporučujeme si prostudovat doporučení autorům při vydávání publikací.

CHCI SI PŘEČÍST DOPORUČENÍ PRO AUTORY

Vydávání jiných publikací

Zařazení jiné publikace do edičního plánu organizační jednotky podléhá schválení vedoucího pracovníka příslušné organizační jednotky. Po udělení souhlasu s vydáním ediční referent organizační jednotky zařadí jinou publikaci do edičního plánu organizační jednotky a ten aktualizuje. Aktualizovaný ediční plán organizační jednotky zašle Nakladatelství UTB.

Jinými publikacemi se pro účely této směrnice rozumí zejména sborníky z konferencí pořádaných UTB, které neaspirují na hodnocení dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů vydávanou Úřadem vlády České republiky, skripta a učebnice, teze přednášek ke jmenování profesorem, teze habilitačních prací, teze disertačních prací, výroční publikace, a další publikace, na něž se nevztahuje definice odborné publikace.

Po dokončení rukopisu autor jiné publikace předá Nakladatelství UTB finální podklady k výrobě jiné publikace nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, pro který byla publikace zařazena do Edičního plánu. Odevzdávaná práce musí být v podobě určené k tisku. Finální podklady neodevzdané do výše uvedeného termínu znamenají vyřazení publikace z edičního plánu pro daný kalendářní rok.

Vydávání jiných publikací při nevyužití služeb Nakladatelství UTB

Nevyužitím služeb Nakladatelství UTB se rozumí situace, kdy jiná publikace neprochází grafickou úpravou, redakční úpravou a tiskem prostřednictvím Nakladatelství UTB, po němž je požadováno pouze přidělení ISBN.
Vydávání jiných publikací při nevyužití služeb Nakladatelství UTB je možné pouze v případě, že budou součástí schváleného Edičního plánu.
Za přidělení této publikace je účtován administrativní poplatek ve výši 4 000 Kč bez DPH.

Přidělení ISBN a nakládání s výtisky

Žádost o přidělení ISBN podává pouze ediční referent organizační jednotky prostřednictvím e-mailového požadavku na adresu isbn@utb.cz. V e-mailu je nutné uvést název odborné nebo jiné publikace, autora, pořadí vydání a rok vydání odborné nebo jiné publikace. Interní poštou zasílá do Nakladatelství UTB kompletně vyplněný požadavek na přidělení ISBN.

Ediční referent je jedinou pověřenou osobou za součást, která může požádat o přidělení ISBN.

Poplatek za přidělení ISBN při nevyužití služeb Nakladatelství UTB  je 4 000 Kč. V případě nevyužití služeb Nakladatelství UTB je ediční referent povinen neprodleně po vyrobení publikace dodat do Nakladatelství UTB určený počet kusů vydané publikace, které budou následně distribuovány jako povinné výtisky do pověřených knihoven (11 ks).

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA NAKLADATELSTVÍ ☀🍦

do 30. 6. 2024 = otevřeno jen do 14.00 (PO–PÁ 8.00–11.30, 12.30–14.00)

1. 7. až 30. 8. 2024 = otevřeno podle potřeby (pokud budete mít zájem o tiskové služby v tomto období, domluvte se s námi prosím předem na e-mailu nakladatelstvi@utb.cz)

Děkujeme vám za pochopení a přejeme vám krásné letní dny!