Publikujte s námi :: Nakladatelství UTB

Publikujte s námi

Pracuji nebo studuji na UTB ve Zlíně

… a chystám se vydat vědeckou monografii, skripta či sborník. Mé dílo je posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno mým pracovištěm nebo grantovými prostředky. Dílo musí být součástí schváleného Edičního plánu.

Postup vydávání odborné publikace

Všechny odborné publikace, jejichž vznik byl financován ze zdrojů UTB (včetně projektových zdrojů) budou vydávány výhradně Nakladatelstvím UTB. V odůvodněných případech (např. odborná cizojazyčná publikace vytvořená na výzvu renomovaného zahraničního vydavatele) lze požádat o výjimku rektora UTB prostřednictvím Knihovní a ediční rady (KER UTB).

Vydávání jiných publikací

Zařazení jiné publikace do edičního plánu organizační jednotky podléhá schválení vedoucího pracovníka příslušné organizační jednotky. Po udělení souhlasu s vydáním ediční referent organizační jednotky zařadí jinou publikaci do edičního plánu organizační jednotky a ten aktualizuje. Aktualizovaný ediční plán organizační jednotky zašle Nakladatelství UTB.

Vydávání jiných publikací při nevyužití služeb Nakladatelství UTB

Nevyužitím služeb Nakladatelství UTB se rozumí situace, kdy jiná publikace neprochází grafickou úpravou, redakční úpravou a tiskem prostřednictvím Nakladatelství UTB, po němž je požadováno pouze přidělení ISBN.
Vydávání jiných publikací při nevyužití služeb Nakladatelství UTB je možné pouze v případě, že budou součástí schváleného Edičního plánu.
Za přidělení této publikace je účtován administrativní poplatek ve výši 4 000 Kč bez DPH.

Přidělení ISBN a nakládání s výtisky

Žádost o přidělení ISBN podává pouze ediční referent organizační jednotky prostřednictvím e-mailového požadavku na adresu isbn@utb.cz. V emailu je nutné uvést název odborné nebo jiné publikace, autora, pořadí vydání a rok vydání odborné nebo jiné publikace.