Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-629-7
132
2016
český
elektronická
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Cena publikace je 189 Kč a lze ji zakoupit přes náš objednávkový formulář.
Publikace je také dostupná v Knihovně UTB.
KOUPIT PUBLIKACI KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Člověk jako společenská bytost vstupuje do rozličných sociálních interakcí. Současná společnost, založená na komunikaci, vyžaduje rozvinutou schopnost volit takové způsoby a strategie chování, které jsou společensky úspěšné, tedy jsou v souladu se společenskými normami a zvyklostmi a vedou k dosažení cíle, se kterým jedinec do interakce s druhými vstupuje. Je zřejmé, že přirozený rozvoj sociálních dovedností, těžící pouze z běžných sociálních situací, již není dostačující a musí být podpořen cíleným, systematickým rozvojem. Pro cílený rozvoj sociálních dovedností dětí se jako optimální jeví období předškolního věku, ve kterém dítě vstupuje do širšího sociálního prostředí a je otevřené novým zkušenostem.

Publikace předkládá vybraná témata z oblasti rozvíjení sociálních dovedností dětí předškolního věku. Poskytuje pohled na člověka jako sociální bytost zasazenou do sociálního prostředí tvořeného sítí vztahů. V další části se autoři zaměřují na mateřskou školu jako specifické sociální prostředí. Podávají sociálněpsychologickou charakteristiku instituce a blíže specifikují proces sociálního učení, který je (nejen) v mateřské škole základním prostředkem rozvoje sociálních dovedností. V další kapitole se pokoušejí vymezit základní terminologii z oblasti sociálních dovedností, schopností a kompetencí. Čtvrtá kapitola čtenáře uvádí do vztahu pohybových her dětí a jejich využití k rozvoji sociálních dovedností. Ve druhé části knihy autoři předkládají výzkumnou zprávu z šetření zaměřeného na možnosti rozvíjení sociálních dovedností dětí prostřednictvím pohybových her.

Publikace vyšla v rámci projektu IGA řešeného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Podpora budování sociálních vztahů v dětském kolektivu prostřednictvím pohybových aktivit (IGA/FHS/2015/010).

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Rozvíjení sociálních dovedností dětí prostřednictvím pohybových her (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)