Metodika ke zpracování závěrečných prací pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Účelem této publikace je poskytnout návod, jak zpracovat závěrečnou práci, upřesnit zásady pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací. Cílem je napomoci studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů zorientovat se v druzích závěrečných prací, v eticko-právních aspektech, v krocích volby výzkumné problematiky, v postupu zpracování závěrečné práce tak, aby byli schopni vytvořit kvalitní… Dozvědět se více »»

Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků

Metodika (NmetS) je výsledkem realizace výzkumného projektu Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí, TL03000191-P, řešeného v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jehož poskytovatelem podpory je Technologická agentura… Dozvědět se více »»

Den perioperační péče Zlín

Sborník abstraktů z konference Den perioperační péče Zlín, konané dne 23. 9. 2022 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Tematické zaměření příspěvků je široké a zabývá se perioperační péčí, péčí o pacienta po operaci, diagnostikou v předoperačním období, sterilizací, ale… Dozvědět se více »»

obálka Zájem výzkumníka o komunikaci probíhající ve školní třídě může být v současnosti nasměrován dvěma proudy. Snaží se buď odhalit aktuální proměny komunikace, jak je ovlivňuje kupříkladu využití technologií, nebo hledá odpovědi na otázky týkající se neodhalených míst v dosavadních poznatcích. Tato kniha je odrazem druhého uvedeného případu. Jejím cílem je nahlédnout „pod pokličku“ komunikace mezi učitelem a žákem ve třídě se zaměřením na aspekt řeči učitele, jaký nebyl prozatím zcela prozkoumaný, a zodpovědět otázky, které se vážou konkrétně k extenzivitě promluv učitele.

Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci

Zájem výzkumníka o komunikaci probíhající ve školní třídě může být v současnosti nasměrován dvěma proudy. Snaží se buď odhalit aktuální proměny komunikace, jak je ovlivňuje kupříkladu využití technologií, nebo hledá odpovědi na otázky týkající se neodhalených míst v dosavadních poznatcích. Tato kniha je odrazem druhého uvedeného případu. Jejím cílem je nahlédnout „pod pokličku“… Dozvědět se více »»

obálka Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci

Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci

Zájem výzkumníka o komunikaci probíhající ve školní třídě může být v současnosti nasměrován dvěma proudy. Snaží se buď odhalit aktuální proměny komunikace, jak je ovlivňuje kupříkladu využití technologií, nebo hledá odpovědi na otázky týkající se neodhalených míst v dosavadních poznatcích. Tato kniha je odrazem druhého uvedeného případu. Jejím cílem je nahlédnout „pod pokličku“… Dozvědět se více »»

obálka Hodnocení matematických kompetencí při řešení otevřených matematických problémů

Hodnocení matematických kompetencí při řešení otevřených matematických problémů

Otevřené matematické problémy v analýze představují prostředek pro pozorování nejen konceptuálních, ale i procedurálních vědomostí žáků. Vzhledem na širokou škálu možností pro řešení otevřeného matematického problému není dopředu jasný řešitelský postup žáků. Při hodnocení se tak klade důraz samozřejmě na správnost výsledku, ale taktéž na provedení postupu písemného řešení. Hodnocení řešení žáků… Dozvědět se více »»

obálka Vratký triumf

Vratký triumf

Monografie se zaměřuje na analýzu proměny vzorce účasti v neformálním vzdělávání dospělých (NVD) v České republice mezi lety 1997 až 2016. Jejím cílem je na jedné straně přispět k porozumění hlavním trendům v zapojení dospělých do této formy celoživotního vzdělávání a na straně druhé určit faktory, které ovlivňují jejich rozhodování ohledně toho, zda se do… Dozvědět se více »»

obálka Pohled zevnitř na učitelské sbory mateřských a základních škol

Pohled zevnitř na učitelské sbory mateřských a základních škol

Předkládaná publikace se zabývá problematikou sociálního klimatu, která je zkoumána v učitelských kolektivech českých mateřských a základních škol. Analyzuje tak problematiku klimatu učitelských sborů na třech stupních škol, které dnes představují povinné stupně vzdělávání. Klíčový význam učitelského sboru je kromě jeho vzdělanostního potenciálu a edukativní role dán také tím, že ve školní organizaci… Dozvědět se více »»

Obálka Monografie s názvem „Self efficacy v edukčních souvislostech II“ navazuje na monografii I. (Wiegerová, et. al., 2012). Sedm kapitol tohoto nového díla popisuje pole zkoumání vlastní vnímané zdatnosti (self efficacy) v širokých teoretických, historických a empirických perspektivách a ukazuje podstatu vnímané vlastní zdatnosti, její definice a dimenze. Autoři v monografii sumarizují rozsah odborné práce v oblasti self efficacy za posledních deset let, předkládají přehled klíčových zjištění a vysvětlují různé přístupy k objasňování tohoto konceptu. Zvláštní pozornost je v monografii věnována prezentaci výzkumů zaměřených na sledování self efficacy budoucích učitelů základních a mateřských škol II

Self efficacy v edukačních souvislostech II

Monografie s názvem „Self efficacy v edukčních souvislostech II“ navazuje na monografii I. (Wiegerová, et. al., 2012). Sedm kapitol tohoto nového díla popisuje pole zkoumání vlastní vnímané zdatnosti (self efficacy) v širokých teoretických, historických a empirických perspektivách a ukazuje podstatu vnímané vlastní zdatnosti, její definice a dimenze. Autoři v monografii sumarizují rozsah odborné práce v oblasti self efficacy… Dozvědět se více »»

obálka Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol

Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol

Publikace předkládá koncepci pojetí badatelsky orientovaného vzdělávání pro děti předškolního věku s cílem reagovat tak na probíhající proměny ve společnosti, které by se měly odrazit ve vzdělávání dětí patřících do generace Alfa. Koncepce se opírá o analýzu strategických dokumentů vzdělávací politiky na národní i evropské úrovni. Děti generace Alfa potřebují rozvíjet takové dovednosti,… Dozvědět se více »»

obálka Rodina - zdraví - nemoc

Rodina – zdraví – nemoc

Sborník abstrakt, z mezinárodní konference RODINA – ZDRAVÍ – NEMOC, konané dne 19. 11. 2020 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce pěti pořadatelů ze tří zemí: Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika), Fakulty zdravotníctva Katolícke univerzity v Ružomberku (Slovenská republika), Fakulty zdravotnických a lékařských věd Krakowské Akademie im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego v Krakově… Dozvědět se více »»

obálka Vratký triumf

Vratký triumf

Monografie se zaměřuje na analýzu proměny vzorce účasti v neformálním vzdělávání dospělých (NVD) v České republice mezi lety 1997 až 2016. Jejím cílem je na jedné straně přispět k porozumění hlavním trendům v zapojení dospělých do této formy celoživotního vzdělávání a na straně druhé určit faktory, které ovlivňují jejich rozhodování ohledně toho, zda se do… Dozvědět se více »»