Obálka knihy Vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel

Tato publikace přináší poznatky k tématu, jemuž se v celosvětovém měřítku věnuje málo výzkumné pozornosti. Jedná se přitom o téma, které se dotýká široké komunity výzkumníků – ve většině případů totiž na základě své vědecké práce předávají zkušenosti nové generaci studentů prostřednictvím výuky na vysoké škole. Vysokoškolský učitel působí v… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Fórum mladých výzkumníků VII.

Fórum mladých výzkumníků VII.

Ve sborníku najdete celkem sedm textů se zaměřením na osobnost učitele, učitelskou profesi a podmínky profesního růstu učitelů. Zastoupeny jsou i texty orientované na dítě, žáka, adolescenta, a to v různých výchovně-vzdělávacích kontextech. Jedinečnou tematickou oblastí jsou texty s didaktickým zaměřením z oblasti sociální pedagogiky a specifika komunikace mezi učitelem… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu

Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu

Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci se zaměstnanci Centra pro studenty se specifickými potřebami na UTB (dále jen „Centrum“) a plynule navazuje na Metodickou příručku pro studenty UTB aneb máme spolužáka se specifickými potřebami. Nabídne nejen základní vhled do problematiky studia studentů se specifickými potřebami na veřejných vysokých školách, ale… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami

Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami

Tato publikace je věnována problematice studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jimž jsou poskytovány rozličné služby, a přibližuje tak řešení situací, do kterých se může student v průběhu svých studií dostat. Cílem metodiky je seznámení se základní problematikou a rozšíření povědomí o službách, jež jsou poskytovány… Dozvědět se více »»

Hodnoty a potřeby člověka v ošetřovatelské praxi

Tento studijní text je určen primárně studentům studijního programu Ošetřovatelství, ale určitě „svou kapitolu“ si najdou i studenti dalších zdravotnických a sociálních oborů. Cílem je strukturovat učební látku zaměřenou na potřeby a hodnoty člověka v ošetřovatelské péči, podněcovat Vás k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu. Zároveň však vést k osvojení… Dozvědět se více »»

Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci

Učební text poskytuje studentkám a studentům studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence teoretickou orientaci i praktický návod, jak rozumět a v základu zvládnout práci metodou „evidence based – založenou na důkazech“, (dále EB) v ošetřovatelství (Nursing, dále EBN) a v porodní asistenci (Midwifery, dále EBMid). Studenti v rámci kontaktních… Dozvědět se více »»

Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace

Cílem publikace je budovat systematické poznatky a dovednosti studentů v oblasti metody ošetřovatelský proces. V publikaci je nastíněn vznik ošetřovatelského procesu, charakterizovány jsou jeho jednotlivé fáze, od posouzení až po vyhodnocení dosaženého výsledku. Popsány jsou vybrané potřeby a jejich konkrétní deficity (ošetřovatelské problémy), na které se zaměřuje ošetřovatelská diagnostika. Dále… Dozvědět se více »»

Fórum mladých výzkumníků VI.

V obsahu tohoto sborníku najdete texty studentů zapojených do projektů v rámci Institucionální grantové agentury (IGA) Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a současně jsou zde zařazeny texty studentů doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky v České republice. Ve sborníku najdete celkem 15 textů rozdělených do čtyř oblastí…. Dozvědět se více »»

Jak učitelé pracují s chronicky nemocnými žáky mladšího školního věku

Cílem této publikace je poskytnout pedagogům dětí mladšího školního věku nástroj, jehož obsahem jsou informace o nejčastějších chronických onemocněních a jejich dopadech na běžný každodenní život a jeho kvalitu. Učitelé by měli mít alespoň základní informace o jednotlivých významných chronických onemocněních, příznacích, diagnostice a léčbě. K tomu však potřebují znát… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Rozvoj klíčových kompetencí studentů ve zdravotnické problematice

Rozvoj klíčových kompetencí studentů ve zdravotnické problematice

Publikace je cíleně určena studentům dvou profesí, které tvoří podstatné prvky multidisciplinárního týmu na půdě klinických pracovišť, učitele mateřských a základních škol při nemocnicích a zdravotnických zařízeních a všeobecné sestry. Tato publikace si klade za cíl pomoci studentům vytvořit strategie, aby studenti pochopili praxi na klinickém pracovišti jako reflexivní studijní… Dozvědět se více »»

Dyslectic and dysgraphic learners in the EFL classroom

Hlavním cílem publikace je analyzovat současnou situaci ve vybraných aspektech výuky cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávacím prostředí v České republice i na Slovensku. Zvláštní pozornost je věnována žákům angličtiny s dyslexií nebo dysgrafií.

From Theory to Practice 2016

Sborník vybraných příspěvků z osmé mezinárodní konference o anglofonních studiích From Theory to Practice 2016, kterou pořádala UTB ve Zlíně ve dnech 8. až 9. září 2016.