Obálka knihy Újma a škoda v ČR a SR

Podrobnosti o publikaci:

praktický nástin výpočtu: monografie
978-80-88143-11-6 (Monument), 978-80-7454-658-7 (UTB)
153
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
Kniha je dostupná také v on-line verzi.
KATALOG KNIHOVNY UTB ON-LINE VERZE

Anotace

Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou i Slovenskou republiku.
V primární – teoretické části – se nachází aspekty tvorby odpovědnosti za škodu. Obsahuje analýzu celé soukromoprávní a veřejnoprávní oblasti, přitom se vyhýbá konkrétní kauzalitě a jsou i zvládnutá východiska zkoumané otázky teorie pomocí vědeckých metod, hlavně syntézou a analýzou. Ukazuje novými metodami, jak stanovit ušlý a hypotetický zisk v případě chybějících relevantních informací. Zajímavostí je oceňování goodwillu společností. Např. goodwill České spořitelny byl stanoven na 8,3 mld. Kč jako abstraktní stínový zisk.
V praktické části jsou zpracovány tři příklady výpočtu. V prvním případě je výpočet hodnoty celkové újmy v privatizačním projektu, kdy škůdce působil bezmála 23 let, můžeme zde mluvit o případu ušlé újmy v minulosti. V druhém
případě je stanovena budoucí hodnota developerského projektu na výstavbu komplexu bytových domů, jedná se o klasický příklad ušlého zisku v budoucnosti. Třetí příklad počítá investiční konzervativní plán výsadby lesů trvající
v dlouhodobém horizontu 80 let.
Závěr obsahuje profesionální výklad týkající se úvah de lege ferenda, jak je přináší časopisecká a komentovaná literatura, resp. rekodifikace soukromého práva. Kniha takto může sloužit jako metodický návod na posuzování ušlého a hypotetického zisku a nemajetkové újmy, a tím může sloužit i pro stanovení celkové újmy.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Újma, škoda v ČR a SR (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, Ph.D.

Podobné publikace