Doporučení autorům při vydávání publikací nakladatelstvím

Vydavatel zodpovídá za obálku publikace, její první a druhou stranu, tiráž a také správně přidělené ISBN. V případě zájmu zajišťuje nakladatelství tzv. CIP záznam.

Hlavní požadavky a doporučení na vzhled a náležitosti publikací

ISBN

 • ISBN je většinou uváděno na druhé straně a v tiráži. Může být též uvedeno na obálce. ISBN v podobě čárového kódu je možné, ale pouze s doplněním ISBN v normální podobě.
 • Přidělování ISBN musí být v souladu se Směrnicí rektora č. 10/2017 — Činnost Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Pokud není ISBN přiděleno vydavatelstvím “Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně”, nesmí být nikde uvedeno, že publikaci vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Nikde na stěžejních místech (obálka, první, druhá strana a tiráž) nesmí být uvedeno logo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ani loga jednotlivých fakult.
 • Jestliže je publikace vydávaná ve spolupráci s jinými subjekty a tyto subjekty požadují, aby byly uvedeny jako spoluvydavatel, musí být použita “závorková metoda”.
 • Publikace může mít i více ISBN, které však musí být jasně identifikovatelné — kdo je přidělil. Nejlépe “závorkovou metodou” — v závorce za ISBN je uveden vydavatel, který toto ISBN přidělil. Pořadí vydavatelů a jejich ISBN záleží na důležitosti a podílu na vydání publikace. Toto se hlavně užívá v případě vydání publikace autorem v našem a zároveň i ve slovenském nakladatelství.
 • “Závorková metoda” se také uvádí, pokud na vydání publikace spolupracuje více subjektů např. UTB ve Zlíně a OA a VOŠ Tomáše Bati Zlín, přičemž druhý subjekt nemá možnost přidělení ISBN a chce z nějakého důvodu být uveden jako vydavatel (financování z jeho projektu). V tomto případě je nutné vždy uvádět v tiráži na prvním místě vydavatele, který vlastní ISBN a pak teprve spolupracující subjekty. Za uvedením čísla ISBN musí být v závorce uveden vlastník ISBN, v našem případě (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
 • V obou případech “závorkové metody” musí být závorka uvedena za každým uvedeným ISBN v publikaci.

Obálka

 • Elektronická publikace by měla začínat a končit grafickým zpracováním obálky.
 • Nesmí obsahovat reklamu.
 • Není přípustné uvést jiné spolupracující subjekty, pokud tyto subjekty nemají současně přidělené ISBN svým vydavatelstvím, nebo není uplatněna „závorková metoda“.
 • Na obálce i v celém textu publikace může být uveden logolink. Tento případ se hlavně týká financování publikace z různých projektů.
 • Za grafické zpracování odpovídá autor (práva na uvedené fotografie a jiné grafické prvky, případně obálku).

První strana

 • Na první straně by měl být uveden název publikace, její autor(ři), rok vydání.
 • Opět i zde může být uveden logolink nebo logo fakulty.

Druhá strana

 • Druhá strana by měla obsahovat copyright, jména autorů a recenzentů a rok vydání.
 • Mohou zde byt uvedena také klíčová slova.
 • Na této straně se uvádí také CIP záznam. V případě zájmu o tento záznam by autor měl při tvorbě publikace počítat s tím, že musí nechat právě na této straně dostatečný prostor pro tento záznam. Většinou se jedná o 15–20 řádků v horní části stránky.
 • Dále na této stránce může být uveden zdroj financování — název projektu souvisejícího s vydáním publikace.
 • Pokud publikace patří do určité edice, název edice by měl být uveden právě zde.
 • Může zde být uveden odpovědný vědecký redaktor

CIP záznam

Text pro CIP záznam poskytuje autor. Pokud je vyžadována u publikace sazba textu jako služba zprostředkovaná nakladatelstvím, zajistí text pro CIP záznam nakladatelství. CIP záznam je poskytován zdarma.

 • Textem pro CIP záznam je rozuměna pouze odpovídající část publikace, která je určena nakladatelstvím.
 • Text je nutné zaslat po úplném dokončení publikace ve formátu Word nebo pdf.
 • Informace požadované pro CIP záznam plynoucí z textu publikace jsou dvojího charakteru. Charakter formálního a věcného popisu.
  • Formální popis publikace:
   • Titulní list
   • Tiráž
   • Další strany, které uvádí edice, ediční řady a jejich číslování
   • ISBN
   • Počet stran — respektive poslední číslovaná strana
  • Věcný popis publikace:
   • Informace, které dávají přehled o obsahové stránce publikace — předmluva, úvod, obsah, rejstříky, anotace, závěr a záložky.
   • Další informace, které osvětlí zaměření publikace a slouží k vytvoření předmětových, obsahových hesel a také MDT hesel (Mezinárodní desetinné třídění sloužící k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech, jejich částech, případně k indexování a vyhledávání jednotlivých informací v dokumentech obsažených).

Tiráž

Tiráž se většinou nachází na poslední straně publikace. Měla by být jako poslední sudá strana — raději vložit poslední lichou stranu čistou, i s číslem stránky, než mít tiráž na liché straně a končit publikaci prázdnou, nic neříkající stranou. Náležitosti tiráže jsou:

 • Povinné
  • Název
  • Autor
  • Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Pod vydavatelem může byt uvedena fakulta, ke které autor patří
  • Na druhém řádku pod vydavatelem může byt uveden spolupracující subjekt, který má, nebo nemá své ISBN. Způsob zapsání ISBN viz níže
  • Pořadí vydání
  • Rok vydání
  • ISBN: pouze u závorkové metody, u publikace s více ISBN, uvedení vydavatele v závorce (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • Nepovinné
  • Vědecký redaktor (u monografie povinné)
  • Grafické zpracování obálky
  • Tisk provedl …
  • Publikace prošla/neprošla jazykovou korekturou
  • Sazbu provedl …
  • Náklad
  • Tak jako na obálce, ani zde nesmí být uvedena reklama

Ostatní části publikace

 • Od třetí strany publikace až po tiráž je již vše na autorovi, jak si co rozvrhne.
 • Pravidlem je, že od třetí strany až po první nadpis bývají uvedeny abstrakty, jak v českém tak anglickém jazyce, dále obsah publikace, předmluva autorů, úvod k publikaci.
 • Již méně běžné je v této části publikace uvádět rejstřík, seznamy tabulek, seznamy grafů, seznamy uvedených zkratek, seznam zdrojů.
 • Není pravidlo, které by nařizovalo řazení výše uvedených seznamů, ale je běžnější a přirozenější toto uvádět až za závěrem k publikaci — před tiráží.