Metodika ke zpracování závěrečných prací pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Účelem této publikace je poskytnout návod, jak zpracovat závěrečnou práci, upřesnit zásady pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací. Cílem je napomoci studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů zorientovat se v druzích závěrečných prací, v eticko-právních aspektech, v krocích volby výzkumné problematiky, v postupu zpracování závěrečné práce tak, aby byli schopni vytvořit kvalitní… Dozvědět se více »»

DOKBAT 2022

Sborník DOKBAT obsahuje příspěvky mladých doktorandů a vědců prezentovaných na konferenci. Cílem konference bylo umožnit doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům prezentovat výsledky jejich vědecké práce. Všichni účastníci získali zpětnou vazbu a inspiraci pro další práci. Konference klade důraz na mezinárodní participaci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků s cílem usnadnit navazování spolupráce s podobným zaměřením. Příspěvky jsou… Dozvědět se více »»

Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918—1992

Výzkumný projekt se složitým titulem Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918–1992 je pokusem o sondu do vrstevnaté problematiky průmyslového designu technických oborů během existence Československa. Tedy těch, v nichž designér ve vývojovém procesu na rozdíl od designu nábytku, skla, keramiky či textilu nutně musí spolupracovat s konstruktérem. Obě části návrhářského procesu (řekněme… Dozvědět se více »»

Mladí lidé a hmotné produkty

Monografie „Mladí lidé a hmotné produkty : Spotřebitelské preference“ přináší dílčí výsledky dlouhodobého kvantitativního výzkumu, který má za cíl zjistit preference obyvatel České republiky v oblasti několika okruhů entit. Tyto okruhy se v principu týkají nákupního chování na trzích zboží a služeb (hmotné produkty a služby, o které se lidé zajímají, položky, které nakupují při běžném… Dozvědět se více »»

Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků

Metodika (NmetS) je výsledkem realizace výzkumného projektu Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí, TL03000191-P, řešeného v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jehož poskytovatelem podpory je Technologická agentura… Dozvědět se více »»

Krizové řízení a řešení krizových situací 2022

Konference CrisCon 2022 – Krizové řízení a řešení krizových situací se konala ve dnech 14. a 15. září 2022 v Uherském Hradišti pod záštitou rektora UTB ve Zlíně prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D., rektora VUT v Brně doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M., hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a starosty Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahy

Den perioperační péče Zlín

Sborník abstraktů z konference Den perioperační péče Zlín, konané dne 23. 9. 2022 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Tematické zaměření příspěvků je široké a zabývá se perioperační péčí, péčí o pacienta po operaci, diagnostikou v předoperačním období, sterilizací, ale… Dozvědět se více »»

Plastko 2022

Konference PLASTKO je nejstarší, mezinárodní, konferencí pořádanou na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je založena na principech spolupráce mezi akademickou i průmyslovou praxí. Cílem konference je ukázat světu a okolí, že sektor výroby a zpracování plastů není jen zavrženíhodným oborem, jak prezentují mnohá masmédia, ale naopak, že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí, ve… Dozvědět se více »»

Bezpečnost informačních systémů

Učebnice je druhým vydáním skript určených studentům Fakulty aplikované informatiky, kteří mají zapsán předmět „Bezpečnost informačních systémů“. Materiály jsou také určeny všem zájemcům o informace z oblastí kryptografie či informační bezpečnosti. Text se zaměřuje na několik oblastí, které jsou stěžejní pro návrh a úspěšnou implementaci opatření v oblasti informační bezpečnosti. Kromě technologické oblasti se… Dozvědět se více »»

Transformation of the business model of language schools

This monograph’s objective is to innovate language schools’ business model. To achieve this goal, it was necessary to examine the current theoretical knowledge in the area of the business model of language schools, to analyse the market environment, the current business model of language schools and the requirements of language… Dozvědět se více »»

Svět ve 2D

Doba koronavirová, karanténa, zákazy, výuka skrze obrazovky počítačů. Právě v tomto období vznikala Kniha studentů UTB s názvem Svět ve 2D. Projekt zorganizovali studenti Marek Kos a Klára Suchánková a celkově se na knize podílelo 21 autorů napříč fakultami. Zapojili se i studenti, kteří byli na zlínské univerzitě na výměnném programu Erasmus, a dokonce i studenti kombinovaného… Dozvědět se více »»

Obálka SECULIN 2020

Sborník 6. ročníku mezinárodního online workshopu SECULIN 2021

Šestý ročník mezinárodního workshopu SECULIN 2021 pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Workshop byl zaměřen na oblast matematizace a využití modelování v oboru bezpečnosti. Cílem workshopu byla diskuze o zkušenostech a praktických příkladech matematizace a modelovaní bezpečnostních problémů v širších souvislostech. Sborník SECULIN 2021 obsahuje jak příspěvky, které odezněly v rámci online workshopu, tak další odborné výstupy… Dozvědět se více »»