Mladí lidé a hmotné produkty

Monografie „Mladí lidé a hmotné produkty : Spotřebitelské preference“ přináší dílčí výsledky dlouhodobého kvantitativního výzkumu, který má za cíl zjistit preference obyvatel České republiky v oblasti několika okruhů entit. Tyto okruhy se v principu týkají nákupního chování na trzích zboží a služeb (hmotné produkty a služby, o které se lidé zajímají, položky, které nakupují při běžném… Dozvědět se více »»

obálka Hudba v obchodním prostředí

Hudba v obchodním prostředí

Hudba je v dnešní době pevnou součástí našich životů. Je lehce dostupná a díky tomu prakticky všudypřítomná. Mnozí lidé ji poslouchají cíleně, někteří dokonce i analyticky, tedy zajímá je, jak je konkrétní hudba nebo její nahrávka vytvořena. Na většinu z nás nicméně působí hlavně mimoděk, protože existuje nepřeberné množství příležitostí, kdy ji můžeme slyšet… Dozvědět se více »»

obálka Vnímání hudby v televizní reklamě

Vnímání hudby v televizní reklamě

Ve většině míst je hudba jen pozadím. Vypadá to, že tvůrci reklamy obvykle vnímají situaci tak, že hudba prostě v reklamách musí být, bez ohledu na to, zda má nějaký vztah k ostatním složkám spotů, či nikoli. Na druhou stranu existuje mnoho příkladů záměrného zapojení hudby do konstrukce spotů, včetně případů, kdy… Dozvědět se více »»

Marketing… is a creative science

Publikace je výsledkem snahy autorky představit koncepčně jednotné marketingové téma a jeho kreativitu spolu s výsledky některých jejích vlastních výzkumných šetření nebo marketingových pravidel. Je určena odborníkům se zájmem o problematiku marketingu a jeho pravidel s důrazem na efektivitu a kreativitu. Snahou autora je představit marketing nejen jako analytickou vědu, ale také jako vědu mimořádně kreativní.

Ambient media in advertising

This publication brings a complete picture of the perception of ambient media and the influence of graphic and industrial design to their processing, including recommendations for successful production of this kind of media.

Obálka knihy Praktický význam morální filosofie

Praktický význam morální filosofie

Jedna z těch nejkomplexnějších, nejošemetnějších a nejnaléhavějších problematik se bezesporu skrývá za větami “nezachoval se správně”, “tohle by se dělat nemělo”, či “bylo by dobré, kdyby”. Když už pro nic jiného, tak aspoň pro to, že všechny podobné soudy mohou snadno inspirovat vášně, dotknout se citlivých strun, být důvodem k rozepřím nebo spojenectvím… Dozvědět se více »»

The phonetics of advertising in terms of perception assessment

Vědeckým cílem práce je předložení rozsáhlé studie směřující k analýze percepce reklamních sdělení v kontinuitě s preferencí formy z pohledu zvyšování účinku reklamních sdělení na cílovou skupinu.

Cultivate

Odborná práce sledující podnikatelské prostředí a rozvoj talentu na půdě univerzity založená na primárním výzkumu provedeném na zahraničních i českých institucích.

Design ve službách trvale udržitelného rozvoje

Cílem této studie je poukázat na potenciál designu pro nevyhnutelný obrat směru civilizace. Soustřeďuje se na designéry a jejich aktivity, ale vnímá je jako součást širšího komplexu problematiky a poukazuje na vazby konkrétních řešení s globálně definovanými společenskými procesy.

Ambientní média v reklamě

Cílem publikace je komplexním způsobem popsat prostředí specifických nosičů – ambientních médií a jejich význam a využití v rámci vědecko-výzkumné práce a stejně tak i aplikace do praxe. Práce bude primárně založena na datech získaných kvantitativním výzkumem provedeném ve více než 70 zemích světa. V rámci publikace budou využity poznatky získané při experimentální instalaci ambientního média,… Dozvědět se více »»

Značka a logo

Predložená monografia je venovaná analýze značky a loga, ktoré sa v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie stávajú kľúčovými prvkami, vzájomne prepájajúcimi firmy, spoločnosti, ich produkty, či služby s cieľovou skupinou spotrebiteľov. Na tému značka (budovanie značky, strategické riadenie značky) síce existuje na našom, ako aj zahraničnom knižnom trhu množstvo kvalitných odborných publikácií, ktoré analyzujú… Dozvědět se více »»

Voda pro všechny

Odborná monografie bude shrnovat výstupy projektu Voda pro všechny, který byl realizován na Fakultě multimediálních komunikací. Do projektu byly zapojeny všechny součásti fakulty na základě spolupráce a předávání informací. Výstupy projektu budou shnruty do monografie, a to jak po stánce textové, tak obrazové. Publikace bude reagovat na aktuální trendy hospodaření s vodou, buide… Dozvědět se více »»