Metodika ke zpracování závěrečných prací pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Účelem této publikace je poskytnout návod, jak zpracovat závěrečnou práci, upřesnit zásady pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací. Cílem je napomoci studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů zorientovat se v druzích závěrečných prací, v eticko-právních aspektech, v krocích volby výzkumné problematiky, v postupu zpracování závěrečné práce tak, aby byli schopni vytvořit kvalitní… Dozvědět se více »»

Den perioperační péče Zlín

Sborník abstraktů z konference Den perioperační péče Zlín, konané dne 23. 9. 2022 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Tematické zaměření příspěvků je široké a zabývá se perioperační péčí, péčí o pacienta po operaci, diagnostikou v předoperačním období, sterilizací, ale… Dozvědět se více »»

obálka Rodina - zdraví - nemoc

Rodina – zdraví – nemoc

Sborník abstrakt, z mezinárodní konference RODINA – ZDRAVÍ – NEMOC, konané dne 19. 11. 2020 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce pěti pořadatelů ze tří zemí: Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika), Fakulty zdravotníctva Katolícke univerzity v Ružomberku (Slovenská republika), Fakulty zdravotnických a lékařských věd Krakowské Akademie im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego v Krakově… Dozvědět se více »»

Obálka Ošetřovatelská péče v břišní chirurgii

Ošetřovatelská péče v břišní chirurgii

Učební text je určen zejména pro bakalářské a vyšší odborné studium studijního programu (SP) Všeobecné ošetřovatelství (VO)/ Všeobecná sestra (VS), částečně i pro studium SP Porodní asistence (PA) a Pediatrické ošetřovatelství (PO). Inspirovat se zde mohou i studenti SP Zdravotně sociální péče (ZSP) a navazujícího magisterského SP Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Učební text poskytuje studentům… Dozvědět se více »»

Hodnoty a potřeby člověka v ošetřovatelské praxi

Tento studijní text je určen primárně studentům studijního programu Ošetřovatelství, ale určitě „svou kapitolu“ si najdou i studenti dalších zdravotnických a sociálních oborů. Cílem je strukturovat učební látku zaměřenou na potřeby a hodnoty člověka v ošetřovatelské péči, podněcovat Vás k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu. Zároveň však vést k osvojení žádoucích znalostí a kompetencí na úrovni všeobecné sestry,… Dozvědět se více »»

Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci

Učební text poskytuje studentkám a studentům studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence teoretickou orientaci i praktický návod, jak rozumět a v základu zvládnout práci metodou „evidence based – založenou na důkazech“, (dále EB) v ošetřovatelství (Nursing, dále EBN) a v porodní asistenci (Midwifery, dále EBMid). Studenti v rámci kontaktních hodin i samostudia budou pracovat s e-databázemi podporujícími „evidence based practice… Dozvědět se více »»

Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace

Cílem publikace je budovat systematické poznatky a dovednosti studentů v oblasti metody ošetřovatelský proces. V publikaci je nastíněn vznik ošetřovatelského procesu, charakterizovány jsou jeho jednotlivé fáze, od posouzení až po vyhodnocení dosaženého výsledku. Popsány jsou vybrané potřeby a jejich konkrétní deficity (ošetřovatelské problémy), na které se zaměřuje ošetřovatelská diagnostika. Dále je zde objasněna ošetřovatelská… Dozvědět se více »»

Paliativní a hospicová péče

Tento učební text má být inspirací, jak poskytovat paliativní a hospicovou péči v českých podmínkách.

Komunikace a etické aspekty péče o seniory

Cílem publikace „Etické aspekty péče a komunikace se seniory“ je získat orientaci v základních etických aspektech přístupu k seniorům a také orientaci ve zvláštnostech komunikace s touto skupinou osob. Znalosti jsou vodítkem k hlubšímu studiu jednotlivých aspektů ošetřovatelské péče o starého člověka v holistickém přístupu, k jeho věku, dané kultuře a k jeho vnímání péče. Dále je cílem uvědomit si specifika… Dozvědět se více »»